Self Leadership

ภาพรวมหลักสูตร

แนวคิดการสร้างภาวะผู้นำในตนเอง Self-Leadership ได้กลายเป็นแนวคิดสำคัญ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงาน ด้วยการสร้างแรงบันดาลใจให้บุคลากร สร้างทัศนคติต่อการทำงานที่มีวินัย มีประสิทธิผล และทำงานในเชิงรุกมากขึ้น บุคลากรที่สามารถสร้างอิทธิพลเหนือความคิดและพฤติกรรมของตนเอง เพื่อเพิ่มประสิทธิผลจะได้เห็นถึงความสำเร็จของตนเองและองค์กร Self-Leadership เป็นหลักสูตร 1 วัน ที่เน้นการเรียนรู้ผ่านการปฏิสัมพันธ์ หลักสูตรนี้สอนบุคลากรเกี่ยวกับกรอบแนวคิดและทักษะที่จำเป็นต่อการเป็นผู้นำเชิงรุก บุคลากรที่รู้ว่าจะต้องร้องขอคำชี้แนะ/สนับสนุนอย่างไร มีการขอความเห็น และการนำเสนอโซลูชั่นแก้ปัญหา หลักสูตรนี้พัฒนาโดย เคน บลานชาร์ด ซึ่งเป็นผู้สอนภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหารที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก ซึ่งวิธีการสอนของสถาบันมีการศึกษากรณีตัวอย่าง การทำ workbook และ worksheet การทำแบบทดสอบเรื่องการสร้างภาวะผู้นำในตนเอง เพื่อให้ผู้เรียนเปรียบเทียบตัวเองกับผู้เรียนอื่นๆ ได้

benefits_services

ประโยชน์

สร้างความรับผิดชอบและแรงจูงใจให้ตนเอง – หลักสูตรนี้สอนผู้เรียนถึงทักษะ และวิธีการที่จำเป็นในการมองความท้าทายจากมุมมองที่แตกต่างกัน การริเริ่มด้วยตนเองที่จะจัดการกับความท้าทายเหล่านั้น เพื่อช่วยให้ผู้เรียนมีความก้าวหน้าเร็วขึ้นในสายอาชีพ ในขณะที่มีแรงจูงใจในการทำงานเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน

 

ผลงานดีขึ้น – ผู้นำที่พัฒนาตนเองขึ้นมา และได้รับอำนาจเบ็ดเสร็จในการทำงาน จะเป็นผู้ที่มีส่วนร่วม มุ่งมั่น มีความสม่ำเสมอ ทำงานหนักขึ้น มีผลงานที่ดีขึ้นทั้งในส่วนของตัวเองและเพื่อนร่วมงานทั่วทั้งองค์กร

 

เพิ่มนวัตกรรม ผู้นำที่พัฒนาตนเองขึ้นมา และได้รับอำนาจเบ็ดเสร็จในการทำงาน จะรู้ถึงวิธีการในการเอาชนะความท้าทาย หรือข้อจำกัดที่เป็นตัวขัดขวางความสามารถของพวกเขาในการแก้ปัญหา และการพัฒนาการแก้ปัญหาอย่างมีนวัตกรรม

ผู้ที่ควรเรียนหลักสูตรนี้

Mid-Manager

ผู้จัดการระดับกลาง

ผู้ที่กำลังมองหาวิธีการที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลในการบรรลุผลงานที่ดีขึ้น เพื่อสามารถขับเคลื่อนประสิทธิผล และเพิ่มความรับผิดชอบของทีมงาน

Project Managers

ผู้จัดการโครงการ บุคลากรทุกระดับ

ผู้ที่ปรารถนาจะขับเคลื่อนเส้นทางการทำงานของตนเอง ด้วยการเพิ่มทักษะที่จำเป็นในการเป็นบุคลากรที่มีคุณค่า ทำงานเชิงรุก มีความสามารถในการส่งมอบงานได้สำเร็จอย่างสม่ำเสมอ