บริการด้าน งานวิจัย

ภาพรวม

เราช่วยสร้างความเข้าใจ เปลี่ยนแปลง และสร้างสรรค์อนาคตเพื่อประโยชน์สุขของมวลชน สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศทางธุรกิจ เราทำงานร่วมกับองค์กรชั้นนำและภาคธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน ด้วยการจัดการ บริหาร และเป็นผู้นำโครงการวิจัยประยุกต์เพื่อจัดการกับความท้าทายอันหลากหลายที่แปรเปลี่ยนและเกี่ยวเนื่องกัน ซึ่งเป็นความท้าทายที่กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจ ลูกค้า และสังคมที่เราอาศัยกำลังเผชิญหน้าอยู่ในปัจจุบันนี้และจะสืบต่อไปในอนาคต ซึ่งแนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ส่งผลกระทบกับทุกแง่มุมในชีวิตของเรา เพื่อให้เข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้น และสามารถช่วยกำหนดแนวทางการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ เราทำงานวิจัยอย่างเข้มข้นร่วมกับ ผู้เชี่ยวชาญชั้นนำมากมายในสาขาที่เกี่ยวข้องจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา และองค์กรผู้สนับสนุนงานวิจัยในประเทศไทย เพื่อนำความรู้เชิงลึกที่ได้จากงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์กรในประเทศไทยให้ “ดำเนินการได้ดี” และ พัฒนาสังคมไทยให้ “ทำได้เยี่ยม” เพื่อประโยชน์สุขแก่สังคมวงกว้าง