The Chocolate Factory

ภาพรวมหลักสูตร

หลักสูตรจำลองสถานการณ์โรงงานช็อคโกแลต ช่วยให้ทีมเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับการปรับปรุงกระบวนการความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม – เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กร ในการทำสิ่งที่ “ดีกว่า” “เร็วขึ้น” และ “ถูกลง” ทำให้เกิดผลลัพธ์เพิ่มขึ้น ซึ่งนำไปสู่การมอบหมายงานและความรับผิดชอบที่ดีขึ้น รวมถึงการสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นกับแต่ละบุคคล

 

หลักสูตรนี้ระยะเวลา 1 วัน เป็นการเรียนรู้ด้วยการลงมือทำด้วยตนเองแบบมีเอกลักษณ์เฉพาะ เรียนรู้ผ่านสถานการณ์จำลองการทำธุรกิจ ซึ่งจะมีการจำลองปัญหาของบริษัทที่ไม่ก่อรายได้ รับมือกับปัญหาระหว่างแผนกที่เกี่ยวข้องกัน เช่น ความไม่พึงพอใจของลูกค้า ขวัญกำลังใจพนักงานตกต่ำ กระบวนการจัดการองค์กรที่ล้มเหลว ในการเรียนรู้ผ่านสถานการณ์จำลองนี้ ผู้เรียนจะได้รับประสบการณ์ว่าองค์กรสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพให้เพิ่มขึ้นถึง 200% พร้อมยกระดับขวัญและกำลังใจ และสร้างความสุขให้กับลูกค้าได้อย่างไร การมีส่วนร่วมในเวิร์คช็อปนี้ ผู้เรียนจะได้ค้นพบว่า ตนเองสามารถพัฒนาแนวทางแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ได้อย่างไร และสามารถปรับปรุงระบบ รวมทั้งกระบวนการทำงานในองค์กรของตนเองได้อย่างไร นอกจากนี้ ผู้เรียนยังสามารถพัฒนาแนวทางในการมุ่งเน้นให้ลูกค้าเป็นจุดศูนย์กลางในการทำงานได้ดีขึ้น ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้เกิดความเข้าใจที่ครอบคลุมถึงความร่วมมือกัน และการสะท้อนตัวตนของผู้เรียน เพื่อให้มีการปรับปรุงผลงานอย่างต่อเนื่อง

benefits_services

ประโยชน์

ปรับปรุงกระบวนการและระบบ ผู้เข้าร่วมหลักสูตรจะได้เรียนรู้ในการค้นหาแนวทางแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น ผ่านการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน การคิดอย่างสร้างสรรค์เพื่อนำไปสู่นวัตกรรมที่องค์กรต้องการ

 

ปรับปรุงการทำงานแบบมุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เรียนรู้ที่จะเชื่อมโยงกระบวนการสร้างนวัตกรรมกับความต้องการของลูกค้า ระบุบทบาทที่สำคัญของลูกค้าเพื่อเป็นตัวขับเคลื่อนนวัตกรรม องค์กรสามารถสร้างกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับความคาดหวังของลูกค้าอย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น

 

ปรับปรุงความร่วมมือ เรียนรู้ที่จะกำจัดแนวคิดการทำงานแบบแยกส่วนภายในโครงสร้างองค์กร เพื่อปลดล็อคให้เกิดการบูรณาการ ความร่วมมือ และวัฒนธรรมองค์กรที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมุ่งเน้นความสำเร็จร่วมกัน

ผู้ที่ควรเรียนหลักสูตรนี้

Manager

หัวหน้างาน

ผู้ที่ต้องการจะเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหา สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นในทีม พร้อมผลักดันการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้เหนือชั้นขึ้นไปมากกว่าเพียงแค่การปรับปรุงให้ดีขึ้น

Project Managers

ผู้จัดการโครงการข้ามแผนก

ผู้ที่มองหาการส่งมอบโครงการที่มีประสิทธิผลมากขึ้น ด้วยการสร้างพลังของการคิดร่วมกันแบบกลุ่ม และการเรียนรู้เพื่อดำเนินกลยุทธ์ที่สอดคล้องกันในการสร้างความพึงพอใจในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

Leaders of All Levels

ผู้จัดการและพนักงานในทุกระดับ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับทุกคนที่มองหาการสร้างและปลูกฝังวัฒนธรรมความร่วมมือ ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อการสร้างแรงบันดาลใจ และใช้ประโยชน์จากการมีส่วนร่วม เพื่อผลักดันนวัตกรรมใหม่