OUTWARD MINDSET TRAINING

ภาพรวมหลักสูตร

หลักสูตร Outward Mindset Training เป็นการเปลี่ยนกรอบแนวคิดในการสร้างวิสัยทัศน์ธุรกิจให้มีความเป็นหนึ่งเดียวกันมากขึ้น เพื่อสร้างให้บุคลากรมุ่งเน้นเป้าหมายและผลการดำเนินงานขององค์กรในภาพรวมแทนที่จะมุ่งเน้นเป้าหมายส่วนตัว หลักสูตรนี้สร้างแรงบันดาลใจให้พนักงานมีความรับผิดชอบ มีน้ำใจ ช่วยเหลือผู้อื่นมากขึ้น และเป็นการสร้างวัฒนธรรมแห่งความร่วมมือร่วมใจ การเคารพซึ่งกันและกัน และการมีเป้าหมายร่วมกันภายในองค์กร หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเข้มข้น 1-2 วัน ที่เราพัฒนาร่วมกับผู้นำความคิดระดับโลกด้านวิธีปฏิบัติในการบริหารจัดการองค์กรและบุคลากร จากสถาบันอาร์บิงเจอร์ (Arbinger Institute) ซึ่งหลักสูตร Outward Mindset Training ซึ่งได้รับการปรับแต่งให้เหมาะกับบุคลากรระดับผู้บริหารจัดการ ที่ได้รับมอบหมายให้เพิ่มประสิทธิภาพองค์กร ปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กร และพัฒนาบุคลากรชั้นยอด โดยที่หลักสูตรนี้จะมุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ในรูปแบบที่มีการปฏิสัมพันธ์สูง ผ่านวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบวีดิทัศน์ การฝึกหัดทำงานกลุ่มหรืองานเดี่ยว การสะท้อนภาพตนเอง การฝึกหัดแบ่งปันแบบหนึ่งต่อหนึ่ง การนำเครื่องมือไปใช้ในทางปฏิบัติผ่านกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริง เป็นต้น เพื่อเสริมสร้างทักษะ และพัฒนาการเรียนรู้ ให้ผู้เข้าร่วมหลักสูตร ได้ปรับมุมมองและสร้างประสบการณ์ด้วยตัวเอง ก่อนจะนำไปปรับใช้จริงในชีวิตการทำงาน

benefits_services

ประโยชน์

สามารถสร้างให้เกิดกรอบแนวคิดใหม่ให้เกิดขึ้นในองค์กร หลักสูตร Outward Mindset Training เป็นการปรับเลนส์การมองที่มีประสิทธิภาพสำหรับบุคลากรในการมองการทำงาน ความสัมพันธ์ และโลก หลักสูตรนี้ช่วยสร้างทัศนคติเชิงบวกและพฤติกรรม ทั้งในด้านชีวิตส่วนตัวและการทำงาน

 

เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ผสานคุณค่าทางสังคมแนวบวก เช่น การเคารพผู้อื่น การตระหนักรู้ตนเอง และความรับผิดชอบ มีส่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เปิดกว้างขึ้น เพื่อเป็นตัวผลักดันการสร้างรายได้และลดค่าใช้จ่าย

 

เพิ่มความร่วมมือ หลักสูตร Outward Mindset Training จะช่วยเสริมความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งและใกล้ชิดขึ้นระหว่างบุคลากร สมาชิกภายในทีม และแผนกต่างๆ เพิ่มการปฏิสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภายในองค์กร ลดความขัดแย้ง และขับเคลื่อนประสิทธิผลของทีมเพื่อผลงานที่ประสบความสำเร็จ

ผู้ที่ควรเรียนหลักสูตรนี้

Leader

เจ้าของธุรกิจ และผู้บริหารระดับสูง

ผู้ที่มองหาแรงบันดาลใจในการแปรเปลี่ยนองค์กร ขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรที่กลมกลืนกันมากขึ้น เพื่อตระหนักถึงความมีประสิทธิภาพด้านต้นทุน สร้างเสริมกำไร ปรับปรุงความสามารถของผู้นำ

Sr.Manager

ผู้จัดการอาวุโส / ผู้จัดการระดับกลาง

ผู้ซึ่งปรารถนาที่จะปรับปรุงประสิทธิผลของทีม สร้างขวัญกำลังใจและความพึงพอใจของบุคลากรในองค์กร และสร้างความร่วมมือให้เกิดขึ้นในองค์กรและทีม เพื่อเพิ่มผลประกอบการและขับเคลื่อนผลลัพธ์ทางธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ

Leaders of All Levels

ผู้นำในทุกระดับ

หลักสูตร Outward Mindset Training นี้เหมาะสำหรับทุกคนที่ต้องการปรับ Mindset เพื่อตระหนักถึงประโยชน์ในการดำเนินชีวิตและการทำงาน จากการเปิดกว้างและเข้าใจผู้อื่นมากขึ้น