Creative Scene Investigation-CSI II: Creative Rescue Strategy

ภาพรวมหลักสูตร

CSI II: กลยุทธ์การปลุกความคิดสร้างสรรค์ เป็นหนึ่งในหลักสูตรซีรี่ย์ Creative Scene Investigation (CSI)

ซีรี่ย์ Creative Scene Investigation (CSI) ช่วยปลดล็อคศักยภาพความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน ทั้งรายบุคคลและทีม สร้างวัฒนธรรมเพื่อสร้างนวัตกรรม เป็นกระบวนการต่อเนื่อง ที่เริ่มด้วยการสร้างการรับรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ทำลายความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมในสถานที่ทำงาน จากนั้นมีการนำกลยุทธ์ทางปฏิบัติมาใช้เพื่อปลุกความคิดสร้างสรรค์ที่จะช่วยให้ความคิดใหม่ ที่เกิดขึ้นได้จากการทำงานประจำวัน

 

วิธีการและเครื่องมือสำหรับการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์:

CSI II มุ่งเน้นเรื่องเครื่องมือและกลยุทธ์ที่จำเป็นในการพัฒนากรอบแนวความคิดสร้างสรรค์ เสริมสร้างความสามารถในการมีความคิดใหม่ที่ปฏิบัติได้ หรือวิธีการแก้ปัญหาที่นำไปใช้ได้รวดเร็วขึ้น ภายใต้สภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานประจำวัน

หลักสูตรนี้ติดอาวุธให้ผู้เรียนสามารถควบคุม ใช้ประโยชน์ และส่งเสริมการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ด้วยความกระตือรือล้น มีความคิดใหม่ที่ดีขึ้น รวดเร็วขึ้น มีประสิทธิภาพทางต้นทุนมากขึ้น CSI II เป็นการวิเคราะห์กรณีศึกษาทั้งในเรื่องส่วนตัวหรือทางธุรกิจ นำเสนอกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน และสำรวจแนวทางการแก้ปัญหาสำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในสถานที่ทำงาน

benefits_services

ประโยชน์

วิธีการที่ง่ายและปฏิบัติได้ในการประยุกต์แนวทางแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ในชีวิตประจำวัน บ่อยครั้งที่การฝึกอบรมเรื่องกระบวนการนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์นั้น ถ้าหากไม่เป็นการอบรมที่ง่ายเกินไปจนไม่เกิดประสิทธิภาพ ก็ซับซ้อนเกินไป แต่ CSI II เป็นตัวเชื่อมช่องว่างของความรู้ และการลงมือทำ เพราะได้มีการสรุปเนื้อหางานวิจัยที่กว้างขวาง ด้วยการสร้างการเปรียบเทียบที่ง่ายต่อความเข้าใจ พร้อมแบบฝึกหัดสะท้อนการเรียนรู้ เพื่อสามารถรับมือและจัดการกับประเด็นหลักๆ ที่สนับสนุนการพัฒนาวัฒนธรรมเพื่อการสร้างนวัตกรรม

 

การเรียนรู้ที่รวดเร็วขึ้น – CSI II ถูกออกแบบมาโดยมุ่งเน้นการสร้างให้เกิดความมีส่วนร่วมสูง และเป็นวิธีการเรียนรู้ในรูปแบบที่สนุกสนานเกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์  ผ่านการจำลองสถานการณ์และบอร์ดเกม การดึงผู้เรียนออกจากฉากสถานที่ทำงานแบบเดิมๆ ทำให้ผู้เรียนเปิดกว้างกับประสบการณ์ใหม่ ได้ทดลองและมีส่วนร่วมในเส้นทางการเรียนรู้ของพวกเขา บอร์ดเกมและการจำลองสถานการณ์ จะทำให้การเรียนรู้ในเรื่องยาก เป็นไปได้ง่ายขึ้น และให้อำนาจผู้เรียนที่จะมีส่วนร่วม และสามารถนำสิ่งที่เรียนไปประยุกต์ใช้ได้อย่างแท้จริง

ผู้ที่ควรเรียนหลักสูตรนี้

Leader

ผู้นำทุกระดับ

ผู้นำจากองค์กรที่ต้องการพัฒนาไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยต้องการริเริ่มสร้างความก้าวหน้าให้กับองค์กรในวันนี้ ในการที่จะทำสิ่งนี้อย่างมีประสิทธิผล จะต้องมีการสร้างระบบที่กระตุ้นความสร้างสรรค์ในองค์กร

Leaders of All Levels

ทีมงาน

เพื่อดึงสิ่งที่ดีที่สุดของทีมออกมา ส่งเสริมให้พวกเขามีความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และใช้ประโยชน์จากความคิดที่ดีที่สุดเพื่อประสบความสำเร็จในการทำงาน

Project Managers

บุคลากรทั่วไป

บุคลากรทั่วไปที่ต้องการใช้ประโยชน์จากความคิดสร้างสรรค์ของพวกเขา เพื่อสิ่งที่ดีขึ้นในชีวิต และเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพ