4 Houses of DISC

ภาพรวมหลักสูตร

‘4 Houses of DISC’ เป็นเวิร์คช็อปซึ่งเรียนรู้ผ่านสถานการณ์จำลอง ทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ว่ามนุษย์มีความแตกต่างกันใน 4 รูปแบบหลัก ทั้งในเรื่องของรูปแบบบุคลิกภาพและการสื่อสารพื้นฐาน ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ถึงรูปแบบในการปฏิสัมพันธ์ และการขัดแย้งระหว่างกัน ผู้เรียนจะได้ตระหนักถึงรูปแบบและบุคลิกภาพของตนเอง รวมถึงเรียนรู้ในการปรับรูปแบบของตนให้เหมาะสมกับผู้อื่นนสถานการณ์ต่างๆ รวมถึงเรียนรู้ความจุดแข็ง และความแตกต่างที่เป็นเอกลักษณะเฉพาะของมนุษย์ในแต่ละสไตล์

 

เวิร์คช็อป 1 วัน ออกแบบโดยใช้แนวคิดในการประเมินบุคลิกภาพตามแนวคิดแบบ DISC ผู้เรียนมีโอกาสที่จะทำแบบทดสอบ/เครื่องมือประเมินก่อนเข้าเวิร์คช็อป พวกเขาจะได้เรียนรู้ในการสะท้อนบุคลิกภาพของตนเองในเวิร์คช็อป ภายใต้หลักสูตร 4 Houses of DISC ผู้เรียนจะเสมือนอยู่ในโลกแห่งเวทมนตร์ ได้รับการจัดเข้ากลุ่มที่แสดงถึงบุคลิกลักษณะของพวกเขามากที่สุด (D-Dominance มุ่งมั่น, I-Influence มีอิทธิพล , S-Steadiness สม่ำเสมอ, C-Compliance ละเอียดรอบคอบ) เรียนรู้เวทมนตร์ในการอ่านคน และทำงานร่วมกับผู้ที่มีรูปแบบที่แตกต่างจากตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการใช้ประโยชน์จากแนวคิด DISC ผู้เรียนมีโอกาสที่จะเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างทีมและบุคลิกภาพของคนในแต่ละประเภท เกิดความตระหนักรู้ที่ช่วยนำไปสู่การสร้างแนวทางการแก้ไขปัญหา ที่จะสร้างประสิทธิภาพสูงสุดในการทำโครงการแบบทีม

benefits_services

ประโยชน์

เข้าใจตนเองและผู้อื่นมากขึ้น การรับรู้ถึงสไตล์ส่วนตัวของตนเอง และความเข้าใจถึงวิธีการดีที่สุดในการทำงานกับคนที่มีบุคลิกภาพต่างออกไป จะช่วยสร้างวัฒนธรรมบนพื้นฐานของความเข้าใจและการเคารพซึ่งกันและกัน

 

กรอบแนวคิดมุ่งเน้นความร่วมมือ ค้นพบความสามารถที่มากขึ้นในการเข้าใจผู้อื่น และเคารพต่อผู้คนที่คิดและมีพฤติกรรมแตกต่างจากคุณ เรียนรู้วิธีการสื่อสารและสร้างแรงจูงใจต่อบุคคลเหล่านั้น เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ

 

ตระหนักรู้ถึงศักยภาพของคุณ หลักสูตรนี้นำเสนอโอกาสมากมายสำหรับการพัฒนาปรับปรุงตัวเอง ช่วยให้บุคคลได้ปรับเปลี่ยน ปรับปรุงรูปแบบการทำงานและในที่สุด สามารถปรับปรุงความสัมพันธ์ในการทำงาน และเพิ่มประสิทธิผลโดยรวม

ผู้ที่ควรเรียนหลักสูตรนี้

Mid-Manager

ผู้จัดการระดับกลาง

ผู้ที่ปรารถนาจะสร้างเสริมความสามารถในการสื่อสาร กลั่นกรองจรรยาบรรณในการทำงานร่วมกันมากขึ้น โดยมุ่งเน้นในการชื่นชมและยอมรับในความแตกต่าง และเคารพซึ่งกันและกัน

Project Managers

ผู้จัดการโครงการ

ผู้ได้รับมอบหมายให้ทำงานโครงการกับทีมงานที่มีสมาชิกในลักษณะที่แตกต่าง หลากหลาย และมีสไตล์การทำงานที่ไม่เหมือนกัน การบูรณาการรูปแบบการทำงานและการจัดวางแนวทางให้ทีม จึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อความสำเร็จ

Leaders of All Levels

สมาชิกทีม

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับทุกคนที่ต้องการสร้างเสริมประสิทธิผลในการสื่อสาร และสนับสนุนความหลากหลายในองค์กร