กุมภาพันธ์ 20, 2019

4 วิธีง่ายๆ ที่จะทำให้คนสร้างผลงานออกมาได้ดีมากขึ้นและอยู่กับองค์กรนานขึ้น

การรักษา “คน” ไว้กับองค์กรเป็นปัญหาที่ใหญ่มากไม่ว่าสภาพเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไร เพราะปัจจัยที่มีผลต่อการเติบโตและประสิทธิภาพในการทำงานในระยะยาวขององค์กรคือตัวพนักงานกับองค์กร และการดำเนินงานได้ตรงตามเป้าหมาย

นั่นแปลว่า องค์กรต้องสร้างความตื่นเต้นและแรงจูงใจในการทำงานให้กับพนักงาน ซึ่งหมายถึงต้องสร้างสภาพแวดล้อมที่สร้างความท้าทายให้บุคคลากร ไม่ใช่ในฐานะพนักงาน แต่เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญต่อองค์กรต่างหาก

ต่อไปนี้เป็นกลวิธีที่องค์กรสามารถนำไปใช้สร้างความเป็นบริษัทที่มุ่งเน้นการเติบโตซึ่งจะทำให้เกิดยั่งยืนและดำเนินต่อไปได้แม้ภาวะความเปลี่ยนแปลงแบบไหนก็ตาม

1.สนใจเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับพนักงาน

การสร้างวัฒนธรรมที่เห็นคุณค่าของการมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อพนักงานในองค์กรจะสร้างเหตุผลจูงใจในการมาทำงานทุกวันที่แท้จริง จะทำให้พนักงานเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีและพัฒนาขึ้น ซึ่งถือได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการอยู่รอดของธุรกิจในสภาวะที่โลกมีความซับซ้อนขึ้นทุกขณะ เพราะอย่างไรก็ตาม “คน” คือผู้ขับเคลื่อนองค์กร การทำงานอาจจะมีมากกว่าแค่เรื่องของผลตอบแทน แน่นอนว่างานที่ท้าทาย และความผู้พันกับองค์กรก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะทำให้พนักงานอยู่กับองค์กรไปอย่างเหนียวแน่น

2.ถามคำถาม!

ส่วนสำคัญของการสร้างองค์กรที่มุ่งเน้นการเติบโตคือการถามคำถามพนักงานอย่างสม่ำเสมอ การสร้าง “วัฒนธรรมแห่งการถามคำถาม” จะช่วยให้พนักงานสามารถระบุความคุ้นเคยได้ และช่วยยกระดับความคาดหวังที่มีต่อผลการปฏิบัติงานทั่วทั้งองค์กรได้ รวมทั้งช่วยฝึกให้พนักงานพิจารณาวิธีการทำงานของตนอย่างรอบคอบ และทำให้มั่นใจว่ามีเหตุผลที่ฟังขึ้นสำหรับการตัดสินใจทุกๆ ครั้ง ซึ่งการตั้งคำถามที่มีประสิทธิภาพนี้ต้องมีเทคนิคการตั้งคำถามที่ถูกต้องเป็นทักษะประเภทหนึ่ง

3.เกิดความขัดแย้งและการเผชิญหน้าบ้าง

บางทีความขัดแย้งและการเผชิญหน้าก็มีประโยชน์ และมีความหมายของการทำงานเป็นทีมที่แท้จริง และยังจำเป็นต่อการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี จุดประสงค์ของการมาทำงานไม่ใช่การทำให้ทุกคนมีความสุขเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการสร้างการพัฒนาของพนักงานให้ถึงขีดสุดและผลลัพทที่ทุกคนต่างพอใจ เพราะฉะนั้นการขัดแย้งกันบ้างในเรื่องงานจะทำให้เกิดสิ่งใหม่ๆในที่สุด ไม่ใช่ต่างเกรงใจกันจนไม่เกิดผลงาน ซึ่งท้ายที่สุดก็จะเกิดความเบื่อหน่ายและทำให้ไม่อยากจะทำงานร่วมกันในที่สุด

4.ให้ข้อมูลป้อนกลับตามตรงและเอาใจใส่

เปิดช่องทางการสื่อสารไว้ตลอดโดยการบอกผลการปฏิบัติงานให้กับพนักงานอยู่เสมอ หากปราศจากการให้ข้อมูลป้อนกลับ จะเป็นการปิดโอกาสที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้เกิดการเติบโตและการเปลี่ยนแปลง จึงเป็นเหตุผลว่าการให้ข้อมูลป้อนกลับนั้นเป็นการเอาใจใส่ประการหนึ่ง หลายคนกลัวที่จะได้รับหรือให้ข้อมูลป้อนกลับเพราะไม่อยากแสดงออกถึงข้อบกพร่องหรือสร้างความขุ่นเคืองให้ผู้อื่น แต่หากจัดการอย่างถูกวิธีแล้ว ผู้อื่นก็จะเต็มใจที่จะมีส่วนร่วมกับการให้ข้อมูลป้อนกลับนี้ จะสามารถนำพาบุคลากรและองค์กรไปสู่การเปลี่ยนแปลงตนเองจากคุณลักษณะภายในได้

เหตุผลสำคัญของการดำเนินกลยุทธ์เหล่านี้เกี่ยวข้องกับอนาคตมากกว่าปัจจุบัน การสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เปิดโอกาสให้พนักงานได้รู้จักตนเองได้อย่างมากผ่านการถาม ความขัดแย้ง และข้อมูลป้อนกลับ ถือเป็นการลงทุนเพื่ออนาคตขององค์กรที่จะสามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆออกมาได้มากขึ้นและมีความยั่งยืน พร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลง ไม่เช่นนั้นแล้วหากองค์กรยังอยู่กับวัฒนธรรมความเกรงใจกันไม่กล้าที่จะขัดแย้ง เผชิญหน้า หรือให้ข้อมูลป้อนกลับ พนักงานอาจจะเบื่อหน่ายและออกไปหาโอกาสใหม่ๆ ในที่สุด จนองค์กรต้องสูญเสียคนเก่งๆ ไป…